Confrontos do dia:

#SevereEsports x #SWS

#AKV x #9zTeam

#blackdragonsBR x #BlackHawksClan